دوره مقدماتی کشتیرانی / 3-99

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

دوره مقدماتی کشتیرانی / 3-99مدت: 45 hour


تعداد جلسات: 21 جلسه


مبلغ شهریه: 22,000,000 ریال

شرح و سرفصل ها

ا افزایش فعالیت شرکتهای کشتیرانی، تقاضا برای جذب نیروهای نوین و متخصص نیز افزایش پیدا کرره اسرت . از یک سو این نیاز و از سوی هیگر الزام به تخصص هر این زمینه، موسسره آسرام تردب یر هانرش را برر آن هاشرت ترا برا برگزاری هور مقدماتی )آغاز( اصول و مفاهیم کشتیرانی به تربیت و پرورش نیروی توانمند آگا و آشنا با ایر ن حروز بپرهازه تا پس از گذراندن این هور ، افراه حاذق را به بدنه صنعت کشتیرانی تزریق نمایر د و گرام ی بررهاره هر جهرت تبدیل بدنه کشتیرانی به یک اکوسیستم نوین، متخصص و با هانش روز این صنعت.

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید
آسام تدبیر دانش